Tag Archives: akasha

November Savings! ๐Ÿ

All readings only $25!

To schedule simply click book now at the top of my page! Send your name, photo, birthday, reading requested and list of questions.

2-3 day processing time, payment due only after reading is completed.

Payment types accepted include:
PayPal, Zelle, or Money Order

magdalenasakashicreadings.com

December Discount $25 a Reading

Angel, Tarot & Past Life Readings Are Being Scheduled for the December discount. All readings are $25 USD

Readings dates are as followed :

12/14, 12/16, 12/18, and 12/22

If interested email me your full birth name, photo and service requested. If tarot send me your list of questions. All readings are done online and take 2 days to complete. When completed Iโ€™ll send you the information on how to pay.

Thank You!

tswihart44@gmail.com

Awesome April

Todayโ€™s Numerology Reading

4-1-20-20

The beginning of creation of redemption. Right now we have the ability to re-create the world. The past is gone and the future must be decided . We canโ€™t go back to the way we were, look around at the live, healing and absolute unity humanity has shared with each other.

Why would anyone want to go back to the self centered materialistic world that caused us so much pain? They shouldnโ€™t, they wouldnโ€™t . You are in charge of co creating with god during the biggest time of awakening man/woman have ever seen!

Go ahead, speak your truth, focus your intention and create your heaven!!!

๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—

Love Always
Taelene Swihart
AKA Ma-Ray

https://magdalenasakashicreadings.com/

The Rhythm

Full Moon 1/10/20

The beginning of the natural order, the cycles that the divine feminine energy goes through. The cosmic order send the flow of the rhythmic vibrations of the stars, I dance in the moonlight as I expand and become one with the universe ๐ŸŒ

https://magdalenasakashicreadings.com/

Some Big Misconceptions

(Your Mind is your own prison)

Buddhism is not a religion it is a practice , of self control and higher consciousness

The Egyptian eye ๐Ÿ‘ is not evil it is only the higher sight aka intuition and spiritual visions

Spiritualism is evil, it is not , we are all spirits and being spiritual just connects you to your highest being

Yolo. Sorry everyone as a past life (akasha) reader I can assure you that you have lived hundreds of lives.

Witchcraft is dark. This is very wrong, the very first witches were just lovers of nature. They only celebrate the beautiful Mother Earth ๐ŸŒ and the goddess aka the female half of god.

Lucifer is the darkest soul. This is not true, there are darker benevolent beings, like Abaddon that are spreading the fear consciousness.

Suicides go to hell. As I said before as a past life reader I have read people who have killed themselves and who have returned to physical form.

Homosexuality is evil. This one makes me sick, for you to understand it you have to understand that people love souls not sexes. You have hundreds of soul mates and they can be male or female. And in your past life they could have been the opposite sex and chose to continue this life differently to test your live for each other.

We are alone in the universe. This is a big fat lie. Earth was cut off from communication to other worlds because of our fall of consciousness. Yes the famous fall you keep hearing about. We have risen back to a place where if we accept them they will accept us and allow us to communicate again.

God is a man. The god head is the basic truth of human existence it is the father, the mother, the Holy Spirit and the son/daughter it is our very foundation of life and god is the source and is infinite and everything and everyone is part of the god source!!!

This has taken me 7 years of intense spiritual practices with famous gurus and angel messages ๐Ÿ‘ผ to achieve this and I wanted to share it โ™ฅ๏ธโ™ฅ๏ธ

-Taelene Swihart

11/7/19

magdalenasakashicreadings.com